Všeobecné obchodné podmienky

 

 

Článok I

Všeobecné ustanovenia

 

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim – spoločnosťou LIDES s.r.o., so sídlom: 1907, Horná Kráľová 951 32, IČO: 46 692 681, IČ DPH: SK 2023545040, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Trnava, odd. Sro, vl. č.: 29531/T (ďalej len "Predávajúci") a kupujúcim (ďalej len „Kupujúci“).  

Orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj

Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27 

 1. Tieto VOP boli vypracované v súlade so zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov Predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZoOS“). 
 1. Tieto VOP platia pre kúpu tovaru ponúkaného Predávajúcim prostredníctvom elektronického obchodu (ďalej len „E-obchodu“) na internetovej stránke Predávajúceho lides.com (ďalej len „www.lides.com“). 
 1. Tieto VOP sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi Kupujúcim a Predávajúcim na diaľku prostredníctvom E-obchodu na lides.com (ďalej len „Kúpna zmluva“). (Predávajúci a Kupujúci spolu ďalej len „Zmluvné strany“). 
 1. Tieto VOP vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na lides.com
 1. Zmluvné strany sa dohodli, že Kupujúci odoslaním objednávky Predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí s týmito VOP, ktoré sa vzťahujú na každú Kúpnu zmluvu uzavretú medzi Predávajúcim a Kupujúcim prostredníctvom E-obchodu na lides.com. Zmluvné strany sa dohodli, že Kupujúci odoslaním objednávky Predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí s Reklamačným poriadkom. 
 1. Ustanovenia týchto VOP sa vzťahujú na Kupujúcich, ktorí sú spotrebiteľmi a podnikateľmi s výnimkou takých ustanovení, v ktorých sa výslovne uvádza, že sa týkajú iba Kupujúcich, ktorí sú spotrebitelia. Právne vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim, ktorý je spotrebiteľom, a ktoré nie sú upravené v týchto VOP, sa riadia zák. č. 40/1960 Zb.  Občianskeho zákonníka, zák. č. 102/2004 Z.z. a zák. č. 250/2007 Z.z.. Právne vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim, ktorý nie je spotrebiteľom, a ktoré nie sú upravené v týchto VOP, sa riadia zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka. 
 1. Predávajúci a Kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty (e-mail) a internetovej siete (www) ako platnú a záväznú pre obidve Zmluvné strany.  

Článok II

Objednávka 

 1. Objednávka, ktorá bola doručená Predávajúcemu, sa považuje za záväzný návrh Kupujúceho na uzavretie Kúpnej zmluvy. 
 1. Kúpna zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky v systéme Predávajúceho. Predávajúci je povinný zaslať Kupujúcemu potvrdenie o uzavretí Kúpnej zmluvy a potvrdiť e-mailovou správou (na e-mailovú adresu Kupujúceho uvedenú v objednávke) obsah objednávky Kupujúceho, a to bez zbytočného odkladu po jej doručení Predávajúcemu, inak platí, že k uzavretiu Kúpnej zmluvy medzi Zmluvnými stranami nedošlo. 
 1. Objednávka je po potvrdení považovaná medzi Zmluvnými stranami za záväznú pre obe strany, ak nedôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v čase potvrdenia. 

Článok III

Storno objednávky 

 1. Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením zo strany Predávajúceho. Po záväznom potvrdení má Kupujúci právo objednávku zrušiť iba v prípade, že Predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania. 
 1. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:
 • Ak objednávku kupujúceho nebolo možné potvrdiť  resp. overiť (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na e-maily atď.)
 • Ak sa objednaný tovar  už nevyrába, alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila jeho cena. V týchto prípadoch  Predávajúci bude okamžite kontaktovať Kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že Kupujúci zaplatil už časť, alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet, alebo adresu v lehote 14-tich kalendárnych dní. 

Článok IV

Kúpna cena 

 1. Kúpna cena tovarov ponúkaných Predávajúcim prostredníctvom lides.com je uvedená vždy pri vybranom tovare. Kúpna cena sa vždy uvádza s daňou s pridanej hodnoty, ak nie je uvedené inak. 
 1. Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne upraviť (zvýšiť/znížiť) ceny tovarov uvedené na lides.com s tým, že nové ceny tovarov sú pre Kupujúceho platné dňom ich uverejnenia na www.lides.com. 
 1. Kúpna cena tovaru nezahŕňa náklady na prepravu tovaru na miesto dodania, ktoré budú Kupujúcemu účtované osobitne podľa spôsobu prepravy, ktoré si Kupujúci vo svojej objednávke zvolil. 

Článok V

Platobné podmienky 

 1. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru dohodnutú v kúpnej zmluve vrátane nákladov na doručenie tovaru,  a to niektorým z nasledujúcich spôsobov:  
 • Platba na dobierku pri preberaní tovaru od dopravcu. Kúpnu cenu za tovar uhrádza Kupujúci až pri prebraní tovaru u kuriéra. Platba na dobierku je možná len do ceny tovaru 1000 €. Pri presiahnutí ceny tovaru 1000 € je možná len platba vopred. 
 • Platba v hotovosti. Cenu za tovar uhradí Kupujúci v hotovosti pri jeho osobnom odbere v predajni Predávajúceho. 
 1. Zmluvné strany berú na vedomie, že platobné podmienky musia byť v súlade so zákonom č. 394/2012 Z.z. o obmedzení platieb v hotovosti, a teda Predávajúci nie je oprávnený prijať  kúpnu cenu prevyšujúcu 5.000 € platbou v hotovosti  (pri osobnom odbere resp. pri platbe na dobierku) a Kupujúci nie je oprávnený domáhať sa voči Predávajúcemu platby kúpnej ceny prevyšujúcej 5.000 € v hotovosti v uvedených prípadoch.      

Článok VI

Dodacie podmienky 

 1. Pri vytváraní objednávky má Kupujúci na výber niekoľko spôsobov dodania objednaného tovaru: 
 • Prostredníctvom kuriérskej služby na miesto dodania. 
 • Osobným odberom v predajni Predávajúceho. 
 1. Dodávku tovaru zabezpečí Predávajúci na náklady Kupujúceho prostredníctvom služby podľa výberu Kupujúceho počas procesu objednávania tovaru. 
 1. Predávajúci odošle Kupujúcemu tovar do 5 pracovných dní od potvrdenia objednávky alebo od pripísania sumy zodpovedajúcej kúpnej cene za objednaný tovar na účet Predávajúceho, ak si Kupujúci zvolil v objednávke možnosť úhrady kúpnej ceny bankovým prevodom. 
 1. V prípade, ak  tovar nebude možné  dodať Kupujúcemu v lehote podľa predchádzajúceho bodu, Predávajúci je povinný oznámiť túto skutočnosť Kupujúcemu bez zbytočného odkladu a po dohode s Kupujúcim je oprávnený predĺžiť lehotu na dodanie tovaru. V prípade, ak Kupujúci s predĺžením lehoty na dodanie tovaru nesúhlasí, má právo odstúpiť od  Kúpnej zmluvy. V prípade, ak Kupujúci už uhradil Predávajúcemu kúpnu cenu alebo jej časť, je Predávajúci povinný mu kúpnu cenu vrátiť v lehote 10 kalendárnych dní. 
 1. Miestom dodania je adresa, ktorá bola ako miesto dodania potvrdená Predávajúcim na základe objednávky Kupujúceho. 
 1. Kupujúci sa zaväzuje prevziať objednaný tovar v mieste dodania podľa potvrdenej objednávky. 
 1. Záväzok Predávajúceho dodať tovar sa považuje za splnený aj v prípade, ak Predávajúci bol pripravený odovzdať tovar Kupujúcemu v dohodnutom mieste a čase, resp. ak mu v dohodnutom mieste a čase umožní prevzatie tovaru a Kupujúci si tovar neprevzal z iných dôvodov, ako sú dôvody na strane Predávajúceho. 
 1. V prípade, ak si Kupujúci tovar neprevezme a tovar sa vráti Predávajúcemu späť, je Predávajúci oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy a/alebo od Kupujúceho požadovať náhradu nákladov na prepravu, skladné a balné súvisiace s neúspešným dodaním tovaru. Náklady opätovného dodania tovaru Kupujúcemu znáša Kupujúci. 
 1. Pri doprave tovaru kuriérskou spoločnosťou, ktorú využíva Predávajúci, sa preprava a doručenie zásielky riadi aktuálne platnými obchodnými podmienkami dopravcu. 
 1. Kupujúci je pri prevzatí tovaru od dopravcu povinný skontrolovať zásielku. V prípade poškodeného obalu zásielky spíše Kupujúci s dopravcom reklamačný protokol a zásielku neprevezme. Ak Kupujúci tovar prevezme aj napriek evidentnému poškodeniu obalu, Predávajúci neuzná prípadné neskoršie reklamácie z tohto dôvodu. 
 1. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na Kupujúceho jeho prevzatím a zaplatením kúpnej ceny. 

Článok VII

Odstúpenie od kúpnej zmluvy 

 1. V zmysle ZoOS je Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od Kúpnej zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. 
 1. V zmysle ZoOS Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, nemôže odstúpiť od Kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa. 
 1. Tovar, ktorý Kupujúci pri odstúpení vráti Predávajúcemu, musí byť zabalený v originálnom obale, nesmie byť poškodený alebo javiť známky používania. 
 1. V odstúpení od Kúpnej zmluvy je Kupujúci povinný uviesť meno a priezvisko, e-mail, číslo objednávky, popis objednaného tovaru, ako aj číslo účtu na účely vrátenia platby, a to listom na adresu sídla predávajúceho alebo prostredníctvom e-mailu na adresu lides@lides.sk 
 1. V prípade odstúpenia od Kúpnej zmluvy prostredníctvom e-mailu je Predávajúci povinný zaslať Kupujúcemu e-mail potvrdzujúci prijatie odstúpenia od Kúpnej zmluvy. 
 1. Po odstúpení od Kúpnej zmluvy je Predávajúci povinný: 
 1. a) Prevziať tovar späť od Kupujúceho, pričom Kupujúci je povinný zaslať tovar na adresu sídla Predávajúceho alebo ho osobne odovzdať v predajni Predávajúceho. Predávajúci nepreberie tovar vrátený formou dobierky. Kupujúci je povinný priložiť k vrátenému tovaru daňový doklad, ktorý bol priložený k dodanému tovaru. 
 1. b) Vrátiť Kupujúcemu bez zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od Kúpnej zmluvy všetky platby, ktoré od neho prijal na základe Kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou. 
 1. Predávajúci nie je povinný vrátiť Kupujúcemu platby podľa bodu 6 písm. a) tohto článku pred tým, ako mu je tovar doručený. 
 1. Pri odstúpení od Kúpnej zmluvy znáša Kupujúci náklady na vrátenie tovaru Predávajúcemu. 
 1. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy najmä z nasledovných dôvodov: 
 • Ak pri platbe prevodom na účet Predávajúceho nezaplatil Kupujúci kúpnu cenu v lehote 7 dní od potvrdenia objednávky. 
 • Ak Kupujúci neprevezme tovar. 
 • Ak aj napriek všetkému úsiliu Predávajúceho nie je Predávajúci schopný dodať tovar, najmä z dôvodu, že tovar bol vypredaný, už sa nevyrába alebo nedodáva a nie je v možnostiach Predávajúceho inak ho zaobstarať. 
 • Ak sa výrazným spôsobom zmenila cena, za ktorú Predávajúci tovar nakupuje / vyrába. 

Článok VIII

Ochrana osobných údajov 

 1. Predávajúci prehlasuje, že uchováva osobné údaje poskytnuté Kupujúcim výlučne za účelom spracovania a realizácie objednávky, plnenia Kúpnej zmluvy a zúčtovania platieb a k nevyhnutnej komunikácii medzi Zmluvnými stranami, a to po dobu 10 rokov v súlade s ustanoveniami zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“). 
 1. Predávajúci nevydá údaje Kupujúceho tretím osobám, s výnimkou osôb, ktoré sa zúčastňujú resp. s ktorými v súčinnosti realizuje Predávajúci záväzky vyplývajúce mu z uzavretej Kúpnej zmluvy,  to len v takom rozsahu, v akom je poskytnutie týchto údajov Kupujúceho týmto osobám nevyhnutné pre uskutočnenie dodávky. Predávajúci postupuje pri zaobchádzaní s osobnými údajmi kupujúceho v súlade s ustanoveniami zákona o ochrane osobných údajov. 
 1. Zaslaním objednávky tovaru Predávajúcemu Kupujúci dáva v zmysle zákona o ochrane osobných údajov súhlas Predávajúcemu na spracovanie osobných údajov poskytnutých elektronicky a/alebo písomne, najmä v rozsahu mena a priezviska, dátumu narodenia, adresy trvalého bydliska, titulu, a kontaktných údajov ako sú telefónne číslo alebo adresa elektronickej pošty (ďalej len „osobné údaje“). Kupujúci súhlasí, aby k spracúvaným osobným údajom boli v prípade potreby pridané ďalšie osobné údaje potrebné na splnenie účelu spracúvania. Účelom spracúvania osobných údajov je spracovanie a realizácia objednávky tovaru, plnenie záväzkov z Kúpnej zmluvy, zúčtovanie platieb a nevyhnutná komunikácia medzi Zmluvnými stranami, a to na dobu 5 rokov. 
 1. Kupujúci ako dotknutá osoba dáva súhlas na sprístupnenie a poskytnutie osobných údajov z informačného systému prevádzkovateľa tretím osobám,  výlučne vo vzťahu k účelu spracúvania osobných údajov. Dotknutá osoba taktiež súhlasí s cezhraničným tokom osobných údajov, a to aj osobitných kategórií osobných údajov, teda s poskytnutím a sprístupnením jej/jeho osobných údajov do členských krajín Európskej únie, pričom tieto údaje budú určené výlučne z dôvodu reklamácií výrobkov. 
 1. Dotknutá osoba má v súlade s ustanovením § 28 zákona o ochrane osobných údajov právo na základe písomnej žiadosti vyžadovať od prevádzkovateľov: 
 • potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané, 
 • vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme, 
 • vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého prevádzkovatelia získali jej osobné údaje na spracúvanie, 
 • vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, 
 • opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, 
 • likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie, 
 • likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona, 
 • blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti. 
 1. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek požiadať ktoréhokoľvek z prevádzkovateľov o likvidáciu jej osobných údajov. Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu zlikviduje osobné údaje dotknutej osoby taktiež v prípade, ak pominul účel ich spracúvania alebo ak spracúvané osobné údaje nie sú správne alebo aktuálne. 

Článok IX

Záverečné ustanovenia 

 1. Tieto VOP sú neoddeliteľnou súčasťou Kúpnej zmluvy uzavretej medzi Predávajúcim a Kupujúcim  a sú pre obe zmluvné strany záväzné. Právne vzťahy založené Kúpnou zmluvou sa budú riadiť ustanoveniami Kúpnej zmluvy, ustanoveniami týchto VOP a príslušnými právnymi predpismi. Ustanovenia Kúpnej zmluvy majú prednosť pred ustanoveniami týchto VOP a dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov. 
 1. Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne meniť alebo dopĺňať tieto VOP. Akékoľvek zmeny týchto VOP nadobúdajú účinnosť dňom  ich zverejnenia na lides.com. Právne vzťahy vyplývajúce z Kúpnej zmluvy sa spravujú vždy VOP účinnými v čase podania objednávky tovaru Kupujúcim. 
 1. Všetky vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa riadia týmito VOP a všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky. 
 1. Zmluvné strany budú všetky prípadné spory v súvislosti s Kúpnou zmluvou riešiť prednostne mimosúdnou cestou, a to rokovaniami alebo dohodou. Ak zmluvné strany nevyriešia vzájomné spory mimosúdnou cestou, sú oprávnené riešiť spor súdnou cestou, pričom v prípade súdneho sporu je daná právomoc slovenského súdu podľa pravidiel stanovených v príslušných právnych predpisoch Slovenskej republiky.